Köpvillkor

Köpvillkor Stjarnafyrkant.se/shop

StjärnaFyrkant Sverige AB med koncernbolag är nedan benämnd som StjärnaFyrkant

1. Tillgänglighet och nyttjande m.m.

Nät-tjänsten Stjarnafyrkant.se/shop är tillgänglig för företag, organisationer, privatpersoner/konsumenter och enskilda firmor. För de av StjärnaFyrkants kunder som träffat särskilt avtal med StjärnaFyrkant om leverans av utrustning och produkter, är dessa avtal nedan benämnda som ”kundavtalet”. Vid motsägelse eller oförenlighet mellan kundavtalet och dessa allmänna villkor, skall kundavtalet äga företräde. StjärnaFyrkant äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i Stjarnafyrkant.se/shop. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning. Kund som vill nyttja Stjarnafyrkant.se/shop svarar själv för införskaffande och installation av utrustning, kommunikationsgränssnitt och annat som krävs för kommunikationen med Stjarnafyrkant.se/shop. Kunden erhåller en begränsad och löpande rätt att använda Stjarnafyrkant.se/shop. Denna rätt kan inte överlåtas. Efter anmälan från kund tillställer StjärnaFyrkant kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som är giltiga till dess att StjärnaFyrkant meddelar annat. Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av Stjarnafyrkant.se/shops innehåll via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att Stjarnafyrkant.se/shop endast används av anställd som i sitt arbete behöver nyttja Stjarnafyrkant.se/shop. Anställd eller annan som haft tillgång till Stjarnafyrkant.se/shop och som inte längre behöver sådan tillgång i sitt arbete skall omgående avregistreras. Om kunden använder Stjarnafyrkant.se/shop på ett oriktigt sätt, äger StjärnaFyrkant rätt att omedelbart säga upp kundens rätt att använda Stjarnafyrkant.se/shop.

2. Sekretess och personuppgifter

Nyttjande av Stjarnafyrkant.se/shop innebär tillgång till affärshemligheter och konfidentiella uppgifter beträffande StjärnaFyrkant. Kunden förbinder sig att inte använda information som erhållits genom Stjarnafyrkant.se/shop för något annat ändamål än att göra beställningar av StjärnaFyrkant och kunden förbinder sig att inte på något sätt delge eller på annat sätt göra information på Stjarnafyrkant.se/shop eller annan information som utgör StjärnaFyrkants affärshemligheter eller konfidentiella information tillgänglig för tredje man. Kunden skall säkerställa att kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar kunden. Sekretess skyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretess skyldigheten gäller utan begränsning i tiden.

StjärnaFyrkant som personuppgiftsansvarig

När produkter och tjänster beställs från StjärnaFyrkant kommer vi att behandla personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av StjärnaFyrkants integritetspolicy. Detta innebär att kunden accepterar StjärnaFyrkants behandling av persondata för sina företagsrepresentanter när konton skapas i StjärnaFyrkant Stjarnafyrkant.se/shop. Det innebär vidare att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

3. Bindande beställning

De beställningar som kunden gör via Stjarnafyrkant.se/shop är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via Stjarnafyrkant.se/shop. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas StjärnaFyrkant som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger StjärnaFyrkant rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos kunden, såsom till exempel att kundens inloggningsuppgifter i Stjarnafyrkant.se/shop hamnat i orätta händer.

4. Produkter

StjärnaFyrkant åtar sig att leverera de produkter som omfattas av kundavtalet och som ingår i StjärnaFyrkants från tid till annan definierade standardsortiment i Stjarnafyrkant.se/shop i enlighet med kundavtalet och i övrigt enligt dessa allmänna villkor.

5. Frakt och priser

Aktuella priser på produkter och tillgänglighetsinformation lämnas, förutom i Stjarnafyrkant.se/shop, av StjärnaFyrkants säljare och StjärnaFyrkants Innesäljsfunktion. Om beställning görs i Stjarnafyrkant.se/shop gäller det pris som anges i Stjarnafyrkant.se/shop vid tidpunkten för beställningen. Mervärdesskatt tillkommer. Det slutliga priset påverkas även av kundavtalets eventuella prisreglering samt, om inte annat avtalats i kundavtalet, tillkommande kostnad för frakt och transportförsäkring.

6. Betalningsvillkor

Fakturering sker av StjärnaFyrkant Sverige AB eller koncernbolag. Betalning med befriande verkan kan endast göras till det bank- och plusgirokonto som anges i StjärnaFyrkants faktura till kund. Betalningen skall vara StjärnaFyrkant tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensränta + 8 %) samt förseningsersättning på 450 SEK (SFS 2013:56).

7. Beställning och orderbekräftelse

Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på Stjarnafyrkant.se/shop uppkommer när StjärnaFyrkant bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. StjärnaFyrkant skall sträva efter att lämna orderbekräftelse inom två dagar från mottagande av beställning via Stjarnafyrkant.se/shop. StjärnaFyrkant förbehåller sig rätten att själv eller genom annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas.

8. Leverans och risk

Om inte annat överenskommits i kundavtalet, sker leverans av beställda produkter från något av StjärnaFyrkants lager i Sverige. StjärnaFyrkant ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt. Om StjärnaFyrkant ombesörjer transport skall kunden ersätta StjärnaFyrkants utgifter i samband med transporten (inklusive premie för transportförsäkring). Risken för beställda produkter övergår på kunden vid leverans från StjärnaFyrkants lager. StjärnaFyrkant har delleverans som standard då vi skickar varor från flera olika lager. Om man väljer "samleverans" kan det innebära att leveransen fördröjs med flera dagar, då beställda varor som eventuellt ej finns på ett och samma lager i så fall ska sampackas. Produktpaket innehållande tjänster får automatiskt inställningen komplett leverans (samleverans). Som standard debiterar vi endast en frakt per order, oavsett delleverans eller ej. Vid delleverans förbehåller sig StjärnaFyrkant rätten att delfakturera. Kontakta alltid StjärnaFyrkant (090-70 74 70) med alla frågor och önskemål kring din order.

9. Transportskador

Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig för förlust eller skada. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och StjärnaFyrkant. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas.

10. Ansökan om retur

Kund äger rätt att ansöka om att få returnera levererad produkt genom att kontakta StjärnaFyrkant senast 10 dagar från det att kunden mottagit produkten. Ansökan skall ange artikelnummer samt order- eller fakturanummer för den produkt som Kunden önskar returnera och skälen för att kunden önskar returnera produkten. Om returen accepteras av StjärnaFyrkant erhåller kunden en returbekräftelse med StjärnaFyrkants returnummer. Kunden skall därefter returnera produkten till den på returbekräftelsen angivna adressen tillsammans med returbekräftelsen. Produkten skall vid retur vara helt oanvänd och den skall returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen skall vara den av StjärnaFyrkant angivne returmottagaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att kunden erhållit returnummer från StjärnaFyrkant. Kunden skall betala frakt och transportförsäkring för returnerade produkter samt den returavgift som anges i returbekräftelsen från StjärnaFyrkant (standardavgift är 500 kr). Mottagna och godkända returer krediteras kunden i enlighet med vad som anges i returbekräftelsen efter avdrag för eventuella returkostnaden. Ej godkänd retur återsänds till kunden på dennes bekostnad.

11. Garantier och övriga villkor

För samtliga av StjärnaFyrkant sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna bestämmelser. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av StjärnaFyrkant. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/reklamationer ersätts inte av StjärnaFyrkant.

12. CE-märkning

StjärnaFyrkant är inte tillverkare eller producent av de produkter som StjärnaFyrkant säljer och StjärnaFyrkant är därför inte direkt ansvarigt för CE-märkning av sådana produkter som marknadsförs inom den Europeiska unionen. StjärnaFyrkant och samarbetande distributörer ställer emellertid, i samband med inköp av produkterna för distribution, krav på tillverkarna, som bär ansvaret, att de produkter som omfattas av EMC-direktiv är CE-märkta och uppfyller kraven på CE-märkning och andra bestämmelser som är kopplade till dessa regler.

13. Upplåtelse av nyttjanderätt

Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och StjärnaFyrkant. Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt

14. Ansvarsfriskrivningar m.m.

StjärnaFyrkant ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av Stjarnafyrkant.se/shop. Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på grund av fel eller brist i Stjarnafyrkant.se/shop eller avbrott eller störning i datasystemet eller teleförbindelse. StjärnaFyrkant svarar inte i något fall för indirekta eller konsekvensskador. Utöver de ev. garantier som gäller för beställda produkter och det felansvar som StjärnaFyrkant påtagit sig i kundavtal, ansvarar StjärnaFyrkant inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden.

15. Äganderättsförbehåll

Produkter som Kunden beställt på Stjarnafyrkant.se/shop förblir StjärnaFyrkants egendom och StjärnaFyrkant förbehåller sig äganderätten till beställda Produkter till dess full betalning för dessa erlagts. StjärnaFyrkants äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då kunden leasar eller hyr beställda produkter direkt vid beställning genom Stjärna Shop eller genom förmedling av StjärnaFyrkant.

16. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.

17. Force Majeure

StjärnaFyrkant äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför StjärnaFyrkants kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.